Tematy prac kontrolnych II półrocze

Semestr II

JĘZYK POLSKI:    tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

'My family and my home' - moja rodzina i mój dom - praca pisemna (80-120 słów).

HISTORIA:

 1. Kryzysy w PRL.
 2. Scharakteryzuj dowolny kryzys zimnowojenny.
 3. Omów zmiany w Europie podczas Jesieni Narodów.

WOS:

 1. Zasady procesu karnego. Prawa i obowiązki uczestników procesu.
 2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 3. Argumenty za lub przeciw edukacji szkolnej sześciolatków.

BIOLOGIA:

Do wyboru jeden z trzech tematów: 
 1. Wyjaśnij, czym jest różnorodność ekosystemowa i opisz działania człowieka przyczyniające się do jej zmniejszenia.
 2. Przedstaw prawne formy ochrony przyrody w Polsce.
 3. Omów przyczyny wymierania gatunków roślin i zwierząt.                          

CHEMIA:

 1. Omów rodzaje gleb odpowiednich do danej rośliny.
 2. Czynniki powodujące degradację gleb.
 3. Omówić odpady pochodzące z gospodarstw domowych i ze szkoły.
 4. Opisać zastosowanie produktów destylacji ropy naftowej.
 5. Problemy środowiska naturalnego związane z wydobyciem surowców naturalnych wykorzystywanych do uzyskania energii.
 6. Omów zagrożenia środowiska naturalnego wynikające z pozyskiwania energii z reaktorów jądrowych.
 7. Omówić zalety i wady opakowań celulozowych, metalowych i szklanych.

FIZYKA:

 1. Określ skład jądra uranu.
238
U
92
 
 
 
 1. Jądro radu 226 uległo rozpadowi alfa . Zapisz równanie reakcji i określ , jaki pierwiastek powstał w wyniku tego rozpadu.
 2. Jądro Radu 228 uległo dwóm rozpadom beta. Zapisz równanie reakcji i określ pierwiastek, jaki powstał w wyniku tego procesu.
 3. Opisz jak jest zbudowana nasza Galaktyka.
 4. Opisz poszczególne etapy rozwoju Wszechświata, zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu.
GEOGRAFIA:
 1. Oceń rolę transportu kosmicznego w rozwoju telekomunikacji na świecie. Ocenę poprzyj trzema przykładami.
 2. Uzasadnij marginalny wpływ krajów afrykańskich na efekt szklarniowy.
 3. Jakie cechy przemawiają za atrakcyjnością produktów oferowanych przez wielkie korporacje. Omów je na konkretnym przykładzie.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Zaplanuj ulotkę reklamującą własną firmę.

INFORMATYKA:

 1. Do czego można zastosować arkusz kalkulacyjny?
 2. Opisz wybrany program do obróbki zdjęć.
 3. Zalety i wady e-learningu.

 MATEMATYKA:       zadania w pliku PDF

Semestr IV

JĘZYK POLSKI:      tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

Moja codzienność - opisz swój typowy dzień (120-150 słów).

JĘZYK ROSYJSKI:

Napisz list do koleżanki lub kolegi z Rosji, w którym opiszesz Dzień Sportu w waszej szkole. Napisz o:
 1. Zadaniach uczniów i nauczycieli.
 2. Programie Dnia Sportu.
 3. Opiece medycznej.
 4. Roli sponsorów.

GEOGRAFIA:

 1. Wykazać związki zachodzące między warunkami powstawania skał a ich składem chemicznym i postacią fizyczną.
 2. Przedstawić konkretne propozycje  rozwiązań zmniejszających skutki grawitacyjnych ruchów masowych.
 3. Wyjaśnić rozmieszczenie gleb zróżnicowanymi warunkami w dowolnym regionie.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

 1. Małe państwa wielkich nadziei -  Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie -  porównanie.
 2. Przedstaw szanse polskich powstań narodowych w XIX wieku.
 3. Walka o polskość na Warmii i Mazurach w XIX wieku.

WOS:

 1. Scharakteryzuj politykę prorodzinna w Polsce.
 2. Zmiany w społeczeństwie polskim po 1989 roku.
 3. Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

MATEMATYKA:      zadania w pliku PDF.

Semestr VI

JĘZYK POLSKI:     tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:      

W czasie wakacji poznałeś kolegę/koleżankę. Bardzo chcesz spotkać się z nim/nią ponownie. Napisz list (120-150 słów, w którym:
- opisz co wydarzyło się w Twoim życiu od czasu Waszego spotkania,
- zaproś jego/ją do siebie i podaj możliwe terminy,
- zaproponuj formę spędzenia czasu,
- poradź, co powinien ze sobą zabrać.

JĘZYK ROSYJSKI:

Napisz list do redakcji jednego z rosyjskich pism młodzieżowych, w którym:
 1. Przedstawisz siebie i swoje zainteresowania.
 2. Wyrazisz chęć nawiązania korespondencji i uzasadnisz ją.
 3. Opiszesz swoje umiejętności językowe i zaznaczysz, że korespondencja pomoże ci je rozwinąć.
 4. Poprosisz o pomoc ze strony redakcji i podziękujesz za nią z góry.

GEOGRAFIA:

 1. Utwórz ciąg ilustrujący etapy rozwoju gleb na obszarze Polski po ustąpieniu lądolodu oraz uzasadnij, dlaczego gleby na terenie naszego kraju wykazują duże zróżnicowanie przestrzenne.
 2. Porównaj Wisłę jako królową polskich rzek z Amazonką będącą królową rzek świata. Weź pod uwagę wielkość dorzecza, długość rzek, wielkość przepływu. Zapisz wnioski.
 3. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, wykaż zróżnicowanie genezy lessu Wyżyny Lubelskiej w Polsce i Wyżyny Lessowej w Chinach.

WOS - POZIOM ROZSZERZONY:

 1. Różnice między procesem karnym a cywilnym.
 2. Współczesne przyczyny łamania praw człowieka w Europie.
 3. System ochrony praw człowieka w Polsce.

MATEMATYKA:     zadania w pliku PDF.