Tematy prac kontrolnych I półrocze

Semestr I

JĘZYK POLSKI:   tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

      'My name is... ' - napisz kilka słów o sobie ( min 50 słów )

HISTORIA:

 1. Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego było konieczna? Przedstaw swoje stanowisko, prezentując argumenty.
 2. Omów zjawisko kryzysu demokracji w państwach europejskich w okresie międzywojennym, wskazując na ich przyczyny i konsekwencje.
 3. Przedstaw postawy Polaków wobec Holocaustu.

WOS:

 1. Omów znaczenie frekwencji wyborczej dla demokracji oraz wskaż sposoby, które mogą wpłynąć na jej zwiększenie.
 2. Przedstaw przyczyny łamania praw człowieka na świecie omawiając aspekty polityczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe.
 3. Przedstaw swoje stanowisko w sprawie obniżenia wieku obowiązkowej edukacji w Polsce dla 6-latków.

BIOLOGIA:

 1. Wyszukaj (w domu, w sklepie spożywczym itd.) i krótko opisz produkty uzyskane metodami biotechnologicznymi;
 2. Wyszukaj w prasie lub internecie informacje na temat organizacji zajmujących się tematyką GMO. Napisz, jaki jest zakres działania tych organizacji.

CHEMIA:

 1. Chemia w kuchni.
 2. Chemia w budownictwie.
 3. Wpływ substancji biologicznie czynnych na zdrowie człowieka.
 4. Przyczyny psucia się żywności.

FIZYKA:

 1. Samochód jedzie ze stałą prędkością 72km/h. Oblicz z jaką częstotliwością obracają się jego koła , jeśli ich średnica wynosi 40 cm.
 2. Oblicz na jakiej wysokości nad Ziemią ciało o masie 1 kg ma ciężar 1 N.
 3. Oblicz energię kwantu światła o długości fali 500 nm.
 4. Oblicz długość najdłuższej i najkrótszej fali serii dynama.
 5. Powstawanie i zastosowanie fal rentgenowskich.

GEOGRAFIA:

 1. Negatywny wpływ wylesienia na procesy demograficzne plemion zamieszkujących lasy.
 2. Rozwiązania przeciwdziałające negatywnym skutkom eksplozji demograficznej.
 3. Konsekwencje wynikające z dominacji ropy naftowej jako surowca energetycznego.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Porównaj ofertę 3 banków komercyjnych i wybierz dla siebie najbardziej interesującą.
 2. W jaki sposób przygotować się do negocjacji.

INFORMATYKA:

 1. Unikanie zagrożeń związanych z rozwojem technologii informacyjnej.
 2. Przestrzeganie prawa autorskiego, warunków licencji i praw do ochrony wizerunku.
 3. Wykorzystanie wybranego edytora tekstu.

MATEMATYKA:   zadania w pliku PDF

Semestr III

JĘZYK POLSKI:  tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

      Temat pracy: 'Describe person you like the most ( min 150 słów ).

JĘZYK ROSYJSKI:

       Napisz list do koleżanki lub kolegi z Rosji, w którym opiszesz swoje wakacje. Napisz:
        - gdzie spędzałeś wakacje i z kim tam pojechałeś,
        - gdzie mieszkałeś i jakie były warunki,
        - jaka była pogoda i co robiłeś,
        - jakie wrażenia zostały po wakacjach.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

 1. Przedstaw zmiany w organizacji państwa polskiego w X-XIV w., omawiając funkcjonowanie monarchii patrymonialnej  i stanowej.
 2. Scharakteryzuj znaczenie Polski w Europie w złotym wieku.
 3. Omów wpływ ingerencji sąsiadów na osłabienie i upadek Rzeczpospolitej w XVIII w.

WOS:

 1. Omów zadania i znaczenie prezydentów w państwach demokratycznych
 2. Przedstaw zagrożenia dla demokracji wynikające ze zjawiska korupcji i innych przejawów wykorzystywania pełnionych funkcji publicznych dla własnych korzyści.
 3. Władze lokalne podjęły decyzję o zakazie handlu w niedzielę i święta na terenie miejscowości, w której mieszkasz. Zachowując odpowiednią formę, napisz list do wójta, burmistrza lub prezydenta, w którym zaprezentujesz swoje stanowisko.

GEOGRAFIA:

 1. Charakterystyka wybranego procesu zewnętrznego zachodzącego w naszym regionie. Jego skutki dla działalności człowieka.
 2. Wykonaj zadania:
  1. Oblicz długość geograficzną południka, w którego strefie znajduje się podróżnik, jeśli czas w tej strefie jest o 3 godziny wcześniejszy od czasu strefowego Krakowa;
  2. Statek wypłynął z San Francisco (120°W) 10 września o godzinie 15°°  czasu strefowego. Przypłynął do Koasjung na Tajwanie (120°E) 20 września o godzinie 17°° czasu strefowego. Statek płynął na zachód. Ile godzin trwała podróż?
 3. Na wybranych przykładach krain geograficznych Polski przedstaw wpływ zlodowaceń plejstoceńskich na współczesny krajobraz.
MATEMATYKA :   zadania w pliku PDF

Semestr V

JĘZYK POLSKI:   tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

       Temat pracy zaliczeniowej:
       'What does it mean to be a good student?' ( min 250 słów )
       Describe a teacher you remember the most.
       Why is education important nowadays?

JĘZYK ROSYJSKI:

       Napisz list do koleżanki z Rosji, w którym przedstawisz swoje plany na przyszłość.
       Napisz:
       - kiedy i jaką skończyłeś szkołę,
       - czy zamierzasz uczyć się dalej, czy pojąć pracę,
       - jakie studia cię interesują lub w jakim zawodzie chciałbyś pracować,
       - jakie podjąłeś działania w związku ze studiami lub jak szukasz pracy,

WOS:

 1. Jak skuteczniej karać? Zaproponuj zmiany w prawie i sposoby jego stosowania, aby usprawnić wymiar sprawiedliwości, ograniczyć przestępczość i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa Polaków.
 2. Przedstaw korzyści i koszty dla Polski wynikające z integracji z Unią Europejską. Uwzględnij różne aspekty tego zagadnienia.
 3. Napisz krótki apel do przywódców państw Unii Europejskiej z prośbą o udzielenie skutecznej pomocy państwom, w których przewidywana długość życia jest najkrótsza. Przedstaw krótki zarys przyczyn problemu oraz propozycję działań, które Unia mogłaby podjąć w celu jego rozwiązania.
GEOGRAFIA:
 1. Wyjaśnij, z jakich powodów zrezygnowano z założeń zielonej rewolucji i zaczęto wdrażać zieloną biotechnologię w rolnictwie.
 2. Omów na przykładach wpływ czynników cywilizacyjnych, społecznych i ekonomicznych na wzrost średniej długości życia mieszkańców Ziemi.
 3. Wskaż zależność między warunkami naturalnymi i rozmieszczeniem ludności a wielkością produkcji roślinnej na przykładzie Niziny Chińskiej oraz Niziny La Platy.

MATEMATYKA:   zadania w pliku PDF